Вие сте в: ЗАЛОЖНА КЪЩА МОВАДО » Условия
Сряда, 20 Ян 2021

Условия

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВА И УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗАЛОЗИ

Определянето на сумата за залог на дадена вещ се формира възоснова на реалната моментнна продажна цена. Определя се цена с която след продажбата на заложената вещ да бъдат възтановени отпусната сума, лихвите и разходите.

 

РАЗМЕРИ И СРОКОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗАЕМИ

Размерите на заемите,които отпуска заложната къща са от : 1лв. до 5000лв. Сроковете за залог са от 1 ден до 30 дена максимум,след изтичането на 30 дни,клиента има възможност да заплати лихвата и поднови договора си, за период от още 30 дни максимум.

 

УСЛОВИЯТА НА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ В СЛУЧАИТЕ НА НЕПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЕМИТЕ

В случай на непогасяване на заем, заложната къща изчаква 7 дни клиента. На 7-мия ден веща бива извадена за продан с цел възтановяване на отпуснатата сума и дължимете лихви и такси.

УСЛОВИЯТА И РАЗХОДИТЕ ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЕМА И ВРЪЩАНЕ НА ЗАЛОЖЕНАТА ВЕЩ

При предсрочно погасяване на заема,клиента дължи лихви и начислени такси към момента на погасяването. Пример: при сключен договор за 30 дни и клиента заплати на 3-тия ден своя договор,то той дължи лихва и такса за 3 дни.

УСЛОВИЯТА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАЛОЖЕНАТА ВЕЩ В СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ.22

ЧЛ.22 1.Ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок,заложната къща задържа заложената вещ за период от 7работни дни след настъпването на този срок. В рамките на този срок заложната къща съхранява веща в помещението,в което веща е била приета в залог,и не може да се разпорежда с нея.

2.До изтичането на срока по ал.1 се запазва правото на притежателя на заложения билет да върне заетата сума и да плати всички начислени до момента лихви и такси,при което да иска да му бъде предадена веща,с която е обезпечено изпълненото задължение.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

За изпълнение на Закон за защита на личните данни от Заложна къща МОВАДО-Русе

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

ЧЛ.1. 1. С тези правила се уреждат организацията и реда за изпълнение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) от служителите на Заложна къща "МОВАДО" ЕООД - Русе,
2.Предоставянето на достъп до лични данни,съхраняване в офисите на Заложна къща "МОВАДО" ЕООД - Русе по ред, различен ор регламентирания в ЗЗЛД и вътрешните правила е недопустимо.
ЧЛ.2. 1.Предмет на тези правила е да се грантира непрекосновеност на личността и личния живот,като се осигори защита на физическите лица при обработване на свързаните с тях лични данни в Заложна къща "МОВАДО" ЕООД - Русе,както и да се регламентира достапа до тези данни.
2.Вътрешните правила се прилагат само за осигуряване на достъп до лочни данни, които се съхраняват в офисите на Заложна къща "МОВАДО" ЕООД - Русе.
3.Тези правила не се прилагат за достъп до лични данни,обработвани от държаните органи като служебна информация.
ЧЛ.3. Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на достъп до лични данни на физическото лици или на трети лица при спазването на законовия ред.

 

ЛИХВИ И ТАКСИ ПО ЗАЕМА ЛИХВИ ПО ПАРИЧНИТЕ ЗАЕМИ:

РАЗМЕР НА ЗАЕМА             ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

до 5000лв.                            0.1% дневно

 

ТАКСИ, НАЧИСЛЯВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАРИЧНИТЕ ЗАЕМИ:

ВИД НА ТАКСАТА              РАЗМЕР

обслужване                       от 0.4% до 0.7% дневно